Public Bookmarks 
1.  אלו שטוענים שזו "אתחלתא דגאולה" נמצאים בגלות פנימית ועמוקה עוד יותר, בהיותר במעמד ומצב ש"שמים חושך לאור"! התוועדויות - שנת תשמ"ג כרך א' עמוד 512 5/26/2003  
2.  בקשר לעניין מסויים (=הקמת המדינה) שהשוטים מחשיבים לאתחלתא דגאולה התוועדויות - שנת תשי"א חלק שני עמוד 45 5/26/2003  
3.  המצב עכשיו הוא חושך כפול ומכופל ולא אתחלתא דגאולה התוועדויות - שנת תשמ"ט כרך א' עמוד 355 5/26/2003  
ביחס לבחירות תשמ"ט
4.  סברת הציונות הדתית שהמדינה היא - אתחלתא דגאולה התוועדויות - שנת תשמ"ג כרך א' עמוד 509 5/26/2003  
5.  יום העצמאות אגרות קודש - כרך י"א עמוד 85 5/8/2000  
האם להזכיר ובאיזה אופן
6.  מדינת ישראל או ארץ ישראל אגרות קודש - כרך ט"ז עמוד 216 3/12/2000